Стандардни коагулациски тестови во медицинската пракса

СТРУЧЕН СОСТАНОК Програма „Улогата на стандардните коагулациски тестови во одредување на интраоперативниот ризик од крварење“ – Предавач: М-р спец. д-р Владо Дамевски „Коагулациони скрининг тестови и нивната клиничка важност“ – Предавач: Спец. д-р Лидија Стојанова Вилос   Целна група: лекари специјалисти гинеколози, хирурзи, анестезиолози и др.

Category: