Членарина

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар до потпишување на Пристапницата за зачленување во МЛД, го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки. Со редовно плаќање на членарина, според Член 8 од Статутот на МЛД, членовите  активно учествуваат во организирање на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци и користат поволности по однос на котизации и други форми од областа на Континуираната медицинска едукација.

Годишната членарина изнесува 600,00 МКД.

Уплата на членарина

Членарината може да биде уплатена во целиот износ или на 12 месечни рати во висина од 50,00 МКД месечно на следната жиро сметка:

Назив на примач: Македонско лекарско друштво
Банка на примачот: Комерцијална банка
Трансакциска сметка на примачот: 300000000211884
Цел на дознака: членарина за МЛД за 2021 година