Членарина

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар до потпишување на Пристапницата за зачленување во МЛД, го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки. Со редовно плаќање на членарина, според Член 8 од Статутот на МЛД,

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар до потпишување на Пристапницата 1 и Пристапница 2 за зачленување во МЛД, го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки. Со редовно плаќање на членарина, според Член 8 од Статутот на МЛД, членовите се стекнуваат со право да членуваат во специјалистичките и подрачните зруженија при МЛД и со тоа активно да учествуваат во организирање на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци и користат поволности по однос на котизации и други форми од областа на Континуираната медицинска едукација.

Со Одлука донесена на Генералното собрание на Македонското лекарско друштво, оддржано на 22.12.2021, годишната членарина се зголемува на 1500,00 МКД.

Членарината може да биде уплатена како:

  • одбиток од плата на 12 месечни рати во висина од 120,00 МКД месечно;  или
  • во целиот износ од 1500,00 МКД со уплата:

Назив на примач: Македонско лекарско друштво
Банка на примачот: Комерцијална банка
Трансакциска сметка на примачот: 300000000211884
Цел на дознака: членарина за МЛД за 2022 година.

Членарината за 2021, во износ од 600,00 МКД може да се уплати на следниот линк Членарина 2021