ЧЛЕНАРИНИ ЗА ЗДРУЖЕНИЈА ПРИ МЛД

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар до потпишување на Пристапницата за зачленување во Македонското лекарско друштво или здружение при МЛД, го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки. Со редовно плаќање на членарина, според Член 8 од Статутот на МЛД, членовите  активно учествуваат во организирање на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци и користат поволности по однос на котизации и други форми од областа на Континуираната медицинска едукација.

Секое здружение го задржува правото самостојно да одредува висина на годишната членарина за членување во истото.

УПЛАТА НА ЧЛЕНАРИНИ

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА (ЗЛОМ-СМ)

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕНДОМЕТРИОЗА (МЗЕ)

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ПЕРИНАТАЛНА МЕДИЦИНА (МАПМ)

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ГИНЕКОЛОЗИ И ОПСТЕТРИЧАРИ (МАГО)

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА МОЗОЧЕН УДАР (МАМУ)