ЧЛЕНАРИНИ ЗА ЗДРУЖЕНИЈА ПРИ МЛД

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар до потпишување на Пристапницата за зачленување во Македонското лекарско друштво и редовно плаќање на членарина кон МЛД, го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки и може да биде член на специјалистичките и/или подрачните здруженија при МЛД. Според Член 8 од Статутот на МЛД, членовите  активно учествуваат во организирање на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци и користат поволности по однос на котизации и други форми од областа на Континуираната медицинска едукација.

Секое здружение, независно од членарината за членство во Македонското лекарско друштво, го задржува правото самостојно да одредува висина на годишната членарина за членување во истото.

УПЛАТА НА ЧЛЕНАРИНИ

001 ЧЛЕНАРИНА ЗА ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА (ЗЛОМ-СМ)

018 ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ГИНЕКОЛОЗИ И ОПСТЕТРИЧАРИ (МАГО)

057 ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ПЕРИНАТАЛНА МЕДИЦИНА (МАПМ)

070 ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕНДОМЕТРИОЗА (МЗЕ)

067 ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИСХРАНА И ЗДРАВЈЕ (МЗИЗ)

073 ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ГЕРИЈАТРИСКА МЕДИЦИНА (МЗГМ)

074 ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА МОЗОЧЕН УДАР (МАМУ)

085 ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКО ПЕДИЈАТРИСКО РЕСПИРАТОРНО ЗДРУЖЕНИЕ-МПРЗ

063 ЧЛЕНАРИНА ЗА ЗДРУЖЕНИЕ НА ПУЛМОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ЗПРМ

049 ЧЛЕНАРИНА ЗА ЗДРУЖЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИОЛОЗИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

059 ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА НЕОНАТОЛО

ЧЛЕНАРИНА ЗА ЗДРУЖЕНИЕ НА ПУЛМОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ( ЗПРМ ) ЗА ERS – 2024

082 – ЧЛЕНАРИНА НА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПЕДИЈАТРИСКА И АДОЛЕСЦЕНТНА ГИНЕКОЛОГИЈА (МЗПАГ) – 2024

065- ЧЛЕНАРИНА ЗА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ЗА ДОБРА КЛИНИЧКА ПРАКСА – 2024