Управен одбор

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Доц. д-р ГОРАН ДИМИТРОВ (2015-2019)

 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Проф. д-р МИРЈАНА ШОШОЛЧЕВА (2018-2022)

Доц. д-р БОРО ЏОНОВ (2018-2022)

 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Проф. д-р ОЛИВЕР КАРАНФИЛСКИ (2019-2022)

 

ЧЛЕНОВИ

Проф. д-р СЛАВЕЈКО САПУНОВ (2018-2022)

Науч. сор. д-р ДРАГАН МИЈАКОСКИ (2018-2022)

Д-р СЕАД ЗЕЈНЕЛ (2018-2022)

Асс. д-р МАРИЈА ЗДРАВЕВСКА (2018-2022)

Д-р ЛОЛИТА АНДОНОВСКА (2018-2022)

Д-р ВИОЛЕТА ЈОВАНОВА МИНОВА (2018-2019)

Д-р сци. ДИМИТАР АРНАУДОВ (2018-2022)