ЧЛЕНАРИНА ЗА МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ГЕРИЈАТРИСКА МЕДИЦИНА (МЗГМ)

ден1,000.00

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар со потпишување на Пристапницата за зачленување во Македонското здружение за геријатриска медицина (МЗГМ), го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки. Со редовно плаќање на членарина, според Член 8 од Статутот на МЛД, членовите  активно учествуваат во организирање на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци и користат поволности по однос на котизации и други форми од областа на Континуираната медицинска едукација.

Годишната членарина изнесува 1000,00 МКД.

 

Description

Членарина за 2024 година