ДЕТЕКЦИЈА НА ГЕНЕТСКИ МАРКЕРИ СО MICROARRAY ТЕХНОЛОГИЈАТА ЗА ТАРГЕТИРАНА ТЕРАПИЈА КАЈ МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

By | December 25, 2019

Работилница на тема „Детекција на генетски маркери со microarray технологија за таргетирана терапија кај малигни заболувања“ во организација на Македонското здружение на патолози, а под покровителство наЕдукативаната работлница ќе се одржи од 24-ти декемеври (вторник), 2019 година,

во амфитеатарот на Деканатот на Медицинскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 MKD

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ПОКАНА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148

Банка на примачот: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 300000000211884

Цел на дознака: 029 –  Работилница патолози