ХЛА И ХПА ТИПИЗАЦИЈА НА ДОНОРИ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА ТРОМБОЦИТИ – МОЖНОСТИ ЗА ПОГОЛЕМА КЛИНИЧКА ЕФИКАСНОСТ

By | December 9, 2019

Стручен состанок на тема „ХЛА и ХПА типизација на донори за трансфузија на томбоцити – можности за поголема клиничка ефикасност“ во организација на Македонско здружение за хематологија (МЗХ), одржан на 29.11.2019 година.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот – 150,00 МКД. 

Шифра на здружение: 015

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 015 – котизација за стручен состанок