КЛИНИЧКA И ЛАБОРАТОРИСКA ЕВАЛУАЦИЈА НА НАЈЧЕСТИТЕ ВИДОВИ НА АНЕМИИ

By | March 27, 2019

Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса (ИЗЛДКП) го организира својот трет стручен состанок на тема „Клиничка и лабораториска евалуација на најчестите видови на анемии“. Состанокот ќе се одржи на 2 април, 2019 година, вторник, со почеток во 14:00 часот, во Салата на Деканатот на медицинскиот факултет во Скопје.

Настанот е акредитиран од МЛД и ЛКМ.

Котизација за учество на настанот изнесува 300,00 МКД. 

РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

ПРОГРАМА

Уплатата може да се направи и на следната жиро сметка:

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: 065 – котизација за ИЗЛКДП трет стручен состанок