КЛИНИЧКA И ЛАБОРАТОРИСКA ЕВАЛУАЦИЈА НА НАЈЧЕСТИТЕ ВИДОВИ НА АНЕМИИ

ден300.00

Стручен состанок

Организатор: Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса

Дата: 02.04 (вторник), 2019 година

Место: Сала на Деканатот на Медицински факултет – Скопје

Регистрација: 14:00-14:15 часот

Шифра на здружение: 065

ПРОГРАМА