ПРОФЕСИОНАЛНИ АЛЕРГИИ – TRANSLATE RESEARCH INTO PRACTICE

By | март 6, 2019

 

Стручен состанок на Македонско здружение за медицина на труд во соработка со Демакс Нова ИНТ ДООЕЛ Скопје. 

Состанокот ќе се одржи на 18.03.2019 година, понеделник, во просториите на ЈЗУ Институт за медицина на труд на РСМ, Колаборативен центар на СЗО, Скопје, со почеток во 12:00 часот. 

Настанот е акредитиран од МЛД И ЛКМ.

Котизацијата за учество на настанот изнесува 150,00 МКД.

ДНЕВЕН РЕД

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

или на следната жиро сметка

Назив на примач: МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. СКОПЈЕ
Трансакциска сметка на примачот: 270040678600148
Цел на дознака: котизација за 051-1 на Македонско здружение за медицина на трудот