ПРОФЕСИОНАЛНИ АЛЕРГИИ – TRANSLATE RESEARCH INTO PRACTICE

ден150.00

Стручен состанок/презентација на новини

Организатор: Македонско здружение за медицина на труд

Дата: 18.03.2019 година (понеделник)

Место: Институт за медицина на труд на Македонија, Колаборативен центар на СЗО во Скопје

Регистрација: 11:30-12:00 часот 

Дневен ред

Шифра на здружение: 051