НОВИТЕТИ ВО НЕИНВАЗИВНАТА ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА

ден300.00

Стручен состанок

Организатор: Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО)

Дата: 16.10 (среда), 2019 година

Место: Ragusa 360 Rooftop Event CenterСкопје

Регистрација: 17:30- 18:00 часот

Шифра на здружение: 018

АГЕНДА