ХПВ ИНФЕКЦИИ – ДЕТЕКЦИЈА И РИЗИК ОД КАРЦИНОГЕНЕЗА

ден300.00

Стручен состанок

Организатор: Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК)
Македонско здружение за хуман папилома вирус (ЗХПВМ)
Македонско здружение на абулантско поликлинички гинеколози и акушери (МЗАПГА)

Дата: 22.11 (петок), 2019 година

Место: Конференциска сала – ГОБ “8-ми септември” –Скопје

Регистрација: 13:30- 14:00 часот

Шифра на здружение: 050

АГЕНДА