Членарина

ден1,500.00

 

Според Член 9 од Статутот на Македонското лекарско друштво, секој лекар до потпишување на Пристапницата за зачленување во МЛД, го прифаќа Статутот на МЛД и неговите одлуки. Со редовно плаќање на членарина, според Член 8 од Статутот на МЛД, членовите се стекнуваат со право да членуваат во специјалистичките и подрачните зруженија при МЛД и со тоа активно да учествуваат во организирање на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци и користат поволности по однос на котизации и други форми од областа на Континуираната медицинска едукација.

Со Одлука донесена на Генералното собрание на Македонското лекарско друштво, оддржано на 22.12.2021, годишната членарина се зголемува на 1500 МКД.