МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА АНАТОМИ – МЗА

Претседател: Проф. Др. Ники Матвеева

Адреса: Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет

50 Дивизија 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел: +38923125304, Факс: +38923125304

E-mail: niki.matveeva@medf.ukim.edu.mk

Цели на здружението: да се збогати и да се подобри квалитетот на наставата и образованието на студенти од до- и постдипломски студии, да се придонесе за развој на научни истражувања од областа на анатомијата и другите сродни морфолошки дисциплини, да се воспостави соработка со клиничка медицина

Посебни области: Хумана анатомија,  Применета анатомија, Антропологија, Клиничка анатомија, Неуроанатомија, Хистологија, Ембриологија.

Обем на активности: Национални, Интернационални: Македонското здружение на анатоми е член на  IFAA (International Federation of the Associations of Anatomists)

Членови: 42

Организација и структура:

    Собрание

     Управен одбор: Претседател,  Генерален секретар ( Заменик-претседател), Благајник

Финансирање:

      Годишна членарина:  300 денари (euro:5)

Посебни придобивки за членовите

        Можност за добивање на валиден сертификат (од Македонско лекарско здружение и Македонска лекарска комора) за учество на научни состаноци и симпозиуми на здружението, информации за национални и меѓународни состаноци и конгреси

(homepage:……… )

Состаноци

Годишни научни состаноци (во соработка со други морфолошки, хируршки и радиолошки медицински здруженија)

Административни состаноци:

Управен одбор (пролетни и есенски состаноци)

Периодика-публикации

Terminologia Anatomica (TA2) – The Federative International Programme on Anatomical Terminologies (FIPAT) со задоволство најавува дека  драфт-верзијата на второто издание на  Terminologia Anatomica (TA2) сега е достапна онлајн за ваша ревизија и одобрување. Овој документ ќе го најдете на дното на веб страната на FIPAT (https://www.ifaa.net/committees/anatomical-terminology-fipat/)

Journal of Morphological Sciences – линк до последниот број на Списанието за морфолошки науки, официјалното издание на Македонското здружение на анатоми може да се најде ТУКА.