Kонтинуирана медицинска едукација

GYN.ANESTHESIAАмериканско – македонски стручен симпозиум

АКУШЕРСКА АНЕСТЕЗИЈА И ПЕРИОПЕРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ

13-15.04.2018

хотел „Александар Палас“ – Скопје