Kонтинуирана медицинска едукација

ПРЕТСТОЈНИ КМЕ НАСТАНИ

ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА CAESAR МРЕЖАТА – 2019

ХПВ ИНФЕКЦИИ – ДЕТЕКЦИЈА И РИЗИК ОД КАРЦИНОГЕНЕЗА

НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ (EQAS): ЗНАЧЕЊЕ И ПРЕДИЗВИЦИ

ОДРЖАНИ КМЕ НАСТАНИ 2018

ИСХРАНА КАЈ КОМПРОМИТИРАНИ ПАЦИЕНТИ

НОВИТЕТИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА И АКУШЕРСТВОТО

ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА CAESAR МРЕЖАТА - 2018

НОВ ПРОБИОТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАН НА ИНФЕКЦИИ СО HELICOBACTER PYLORI И НЕГОВИ КОМОРБИДЕТИ
МУЛТИПЕН МИЕЛОМ

ТРЕТМАН НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА – ИНФЕРТИЛИТЕТ И ГИНЕКОЛОШКИ МАЛИГНОМИ - ПРИМАРЕН ХПВ СКРИНИНГ НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ – ХИПЕРТЕНЗИЈА КАЈ ЖЕНИ

НЕОДОБРЕНА УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ (OFF LABEL) ВО ПЕДИЈАТРИЈА

26th BCLF MEETING И 6-ти КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА И ЛАБОРАТОРИСКА МЕДИЦИНА 

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА НА ГЕНЕТСКИ ТЕСТОВИ ВО ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА

БАЛКАНСКА ШКОЛА ЗА ПЕДИЈАТРИ

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ - ПРЕДИЗВИЦИ, ДИЛЕМИ И ТРЕТМАН

СОВРЕМЕН ФАРМАКОЛОШКИ ТРЕТМАН НА ПРЕКУМЕРНО АКТИВЕН МОЧЕН МЕУР (СПАМ) И УРИНАРНА ИНКОНТИНЕЦИЈА

АСТМА – АКТУЕЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ

АКУШЕРСКА АНЕСТЕЗИЈА И ПЕРИОПЕРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ