ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ ЗА АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗДРУЖЕНИЈА ПРИ МЛД

    ГЕНЕРАЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

  • ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО

  • ПРЕТСЕДАТЕЛ

  • ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ (ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР)

  • БЛАГАЈНИК

 

Verification